Podobnie jak każdy podmiot gospodarczy bank narażony jest na ryzyko wynikające z braku pełnej informacji (o sytuacji makroekonomicznej w przyszłości, o rynku, o kliencie). Ponadto nie da się wykluczyć nieścisłości zawartych w informacjach oraz ich błędnej interpretacji. Jednakże wszystkie działania, które podejmuje bank, mają służyć ograniczeniu tego ryzyka. Dlatego też w ostatnim czasie ogromnie wzrosło zainteresowanie problemem identyfikacji ryzyka bankowego oraz sposobami jego ograniczania.

Z czym wiąże się ryzyko bankowe?

Podejmowanie decyzji obarczonych ryzykiem może prowadzić do zmniejszenia potencjalnych zysków, utraty płynności finansowej, wiarygodności, zmniejszenia kapitału własnego, a w skrajnych przypadkach nawet do upadłości banku. Ryzyka nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je wydatnie ograniczyć przez podjęcie odpowiednich działań ekonomicznych, prawnych, organizacyjnych i kadrowych.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem obejmuje przedsięwzięcia mające na celu planową i celową analizę oraz sterowanie ryzykiem występującym w działalności bankowej, a także kontrolę podejmowanych przedsięwzięć. W zarządzaniu ryzykiem można wyróżnić następujące etapy:

  1. Identyfikacja i pomiar różnych rodzajów ryzyka – pełniące funkcję informacyjną i prognostyczną. Punktem wyjścia dla dalszych działań jest identyfikacja ryzyka, czyli określenie, jakimi rodzajami ryzyka i w jakim zakresie zagrożony jest bank w określonym momencie, a następnie zakwalifikowanie danej transakcji do określonej grupy ryzyka i wreszcie – pomiar ryzyka.
  2. Sterowanie ryzykiem – obejmujące podejmowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie ryzyka do założonych dopuszczalnych rozmiarów. W analizie ryzyka istotne jest uchwycenie związku pomiędzy ograniczaniem ryzyka a pozostałymi celami działalności banku, w tym przede wszystkim osiąganiem rentowności i utrzymaniem płynności. Występuje tutaj szereg sprzeczności (np. dążenie do poprawy rentowności pozostaje w sprzeczności z dążeniem do ograniczenia ryzyka i zapewnienia płynności), co wymusza konieczność poszukiwania kompromisu i uzyskania odpowiedniego zysku przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu ryzyka i płynności. Niezwykle istotne są tu też ramy prawne w zakresie utrzymywania płynności, wielkości kapitału własnego i dywersyfikacji ryzyka. Artykuł powstał we współpracy z portalem http://goinweb.pl/
  3. Kontrola podejmowanych działań – ma na celu zbadanie efektywności podejmowanych przedsięwzięć w zakresie ograniczania ryzyka.
[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here